لیست سرورها

* نکته : سرورهای اروپایی سرعت بهتری دارند. (به ترتیب هلند و انگلستان)

 

کشور آدرس سرور


IKEv2

Generic IKEv2
s1.ikvp.me
s2.ikvp.me
s3.ikvp.me

 

Microsoft IKEv2
s8w.ikvp.me
s12w.ikvp.me
s7w.ikvp.me
s9w.ikvp.me


Kerio

s30.kerio1.us
s32.kerio1.us
s17.kerio1.us


PPTP

s91.kerio1.us
s75.kerio1.us
s88.kerio1.us
s82.kerio1.us


L2TP

s82.kerio1.us
s91.kerio1.us
s88.kerio1.us
s75.kerio1.us

L2TPمخصوص ایرانسل

ircell3.kerio1.us
ircell2.kerio1.us
ircell.kerio1.us


Cisco AnyConnect

s39.kerio1.us:1397
s38.kerio1.us:1397
s35.kerio1.us:1397
s34.kerio1.us:1397


Cisco ASA & Cisco IPSec

UK.asa.ikvp.me
NL.asa.ikvp.me
US.asa.ikvp.me

فایل کانکشن کشور نام سرور

OpenVPN

s29
s26
s25
s4


SoftEther

s29
s26
s25
s4